Aprašymas:

Vadybos sistemos diegimas. Pagrindinis vadybos sistemos, atitinkančios ISO standartų reikalavimus, diegimo tikslas yra pagerinti organizacijos bendrąjį veiksmingumą. Vadybos sistema organizacijoje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą bei leidžia įgyti didesnį suinteresuotų šalių pasitikėjimą.

Vadybos sistemos pagal tarptautinių ISO standartų reikalavimus yra paremtos Demingo ciklu „Planuok – Daryk – Tikrink – Veik“ (sutrump. PDTV). Taikant PDTV ciklą yra suplanuojama veikla ir nustatomi tikslai; įgyvendinama tai, kas suplanuota; patikrinamas rezultatas ir identifikuojamos tobulintinas sritys ir atliekami veiklos tobulinimo veiksmai. Po to ciklas kartojamas.  Šio ciklo taikymas yra nuolatinis procesas, kurio pagalba nuolat tobulinami procesai ir visos organizacijos veikla.

Vadybos sistemų integracija. Skirtingos vadybos sistemos yra lengvai integruojamos. Dažniausiai pagrindu tampa kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 standarto reikalavimus, tuomet prie jos prijungiamos kitos vadybos sistemos (pvz. aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus, informacijos saugumo valdymo sistema pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus ir (ar) kitos).

Vadybos sistemos diegimo procesas:

 1. Organizacijos vadovybės apsisprendimas.
 2. Atsakingų už vadybos sistemos diegimo projektą asmenų paskyrimas.
 3. Standarto studija.
 4. Organizacijos veiklos procesų analizė.
 5. Standarto reikalavimus įgyvendinti reikalingų dokumentų kūrimas ir diegimas.
 6. Vidaus audito atlikimas.
 7. Darbuotojų mokymai.

Dažniausiai organizacijos, įsidiegusios vadybos sistemą pagal ISO standartų reikalavimus, pageidauja turėti tai patvirtinantį sertifikatą. Išorinį vadybos sistemos atitikties vertinimą atlieka ir sertifikatą išduoda nepriklausoma sertifikacinė įstaiga.

Vadybos sistemų privalumai:

 • Tarptautinis pripažinimas.
 • Konkurencinio pranašumo didėjimas.
 • Interesantų / klientų / gyventojų pasitikėjimas.
 • Klientų pritraukimas.
 • Kaštų taupymas.
 • Teikiamų paslaugų ir prekių kokybės didėjimas.
 • Teigiamo organizacijos įvaizdžio kūrimas.
 • Nuolatinis veiklos tobulinimas.
 • Veiklos procesų optimizavimas.
 • Neatitikčių / nepageidaujamų įvykių mažinimas.

ISO vadybos standartai yra pritaikyti visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo dydžio ar veiklos pobūdžio.

Siekiant užtikrinti sėkmingą įdiegtos vadybos sistemos funkcionavimą, Jums reikia:

 • Nuolat laikytis tarptautinių ISO vadybos standartų reikalavimų (tai turi tapti kasdienybe).
 • Įtraukti ir motyvuoti darbuotojus, paskirstyti užduotis.
 • Nuolatos gilintis į standartų reikalavimus.
 • Demonstruoti lyderystę ir įsipareigojimus vadybos sistemos įgyvendinimui.

Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus

Kokybės vadybos sistema, kuri atitinka LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto reikalavimus, yra pati populiariausia. Šio standarto reikalavimų laikymasis užtikrina sklandžią organizacijos veiklą, kokybiškas paslaugas ir produktus bei nuolatinį organizacijos veiklos tobulinimą.

Pagrindinius kokybės vadybos sistemos privalumus geriausiai atskleidžia LST EN ISO 9000:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ aprašyti principai:

 • Orientavimasis į klientą.
 • Lyderystė.
 • Žmonių įtraukimas.
 • Procesinis požiūris.
 • Gerinimas.
 • Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas.
 • Santykių vadyba.

Energijos naudojimo vadybos sistema pagal LST EN ISO 50001:2011 standarto reikalavimus

Energijos naudojimo vadybos sistemos, kuri atitinka LST EN ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas“ standarto reikalavimus, tikslas įgalinti organizaciją laikytis sisteminio požiūrio siekiant nuolat gerinti energinį efektyvumą, įskaitant energinį našumą, energijos naudojimą ir sąnaudas.

Pagrindiniai energijos naudojimo vadybos sistemos privalumai:

 • Stebimas energijos suvartojimas, atrandamos energijos ir išlaidų sutaupymo galimybės.
 • Valdoma energijos suvartojimo rizika.
 • Didinamas energetinis saugumas.
 • Gerinamas energijos vartojimo efektyvumo lygį.
 • Užtikrinamas nuolatinis energijos vartojimo efektyvumo didinimas.
 • Sumažinamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir anglies dvideginio emisijos į orą.
 • Rūpinamasi aplinkos apsauga.
 • Sukuriamas pagrindas tolimesnėms investicijoms į energijos naudojimo efektyvumo gerinimą.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus

Aplinkos apsaugos vadybos sistema, kuri atitinka LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standarto reikalavimus, užtikrina aplinkos apsaugos tikslų siekimą ir kuria organizacijos darniąją plėtrą.

Pagrindiniai aplinkos apsaugos vadybos sistemos privalumai:

 • Mažinamas neigiamas poveikis aplinkai ir organizacijai.
 • Didinamas aplinkos apsaugos veiksmingumas.
 • Sutaupomi gamtiniai ir kitokie ištekliai.
 • Ugdoma darbuotojų kultūra aplinkos apsaugos srityje.
 • Gerinamas organizacijos įvaizdis per įsipareigojimą tausoti aplinką.

Informacijos saugumo valdymo sistema pagal LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus

Informacijos saugumo valdymo sistemos, kuri atitinka LST ISO/IEC 27001:2013 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ standarto reikalavimus, tikslas yra apsaugoti organizacijos informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, taikant rizikų valdymo procesą.

Pagrindiniai informacijos saugumo valdymo sistemos privalumai:

 • Indentifikuojamos informacijos saugumo rizikos.
 • Užtikrinamas informacijos patikimumas, prieinamumas ir konfidencialumas.
 • Apsaugomas informacinis organizacijos turtas.
 • Apsaugomas ir gerinamas organizacijos įvaizdis.
 • Didinamas suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimus

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, kuri atitinka LST ISO 45001:2018 „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai“ standarto reikalavimus, tikslas – įgyvendinti veiksmingus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos elementus ir pasiekti darbuotojų saugos ir sveikatos tikslus bei sukurti palankias ir tinkamas darbo sąlygas darbuotojams.

Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos privalumai:

 • Suvaldomos su darbuotojų sauga ir sveikata susijusios rizikos.
 • Mažinamas nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe kiekis.
 • Užtikrinama atitiktis teisiniams reikalavimams.
 • Ugdomas darbuotojų požiūris darbų saugos ir sveikatos klausimais.
 • Gerinama organizacijos vidinė kultūra bei psichologinis klimatas