Aprašymas:

Kiekvienoje organizacijoje strategija – tai svarbiausių organizacijos tikslų, veiklos krypčių ir veiksmų nuosekli, darni visuma arba planas, kuris organizaciją nukreipia sėkmingu keliu.

A Sprendimai siūlo:

 • Parengti veiklos vertinimo metodikas.
 • Konsultuoti diegiant strateginio planavimo stebėsenos informacinę sistemą (toliau – SPSIS).
 • Parengti savivaldybių ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų strateginius plėtros ir (arba) veiklos  planus.
 • Suteikti konsultacijas strateginio planavimo klausimais.
 • Parengti galimybių studijas.

SPSIS pagrindas – subalansuoti rodikliai, kurie aiškiai perteikia organizacijos strategiją, pradedant vizija, misija ir baigiant veiksmų planais jai įgyvendinti.

SPSIS suteikia galimybę:

 • Stebėti strateginių planų įgyvendinimą.
 • Sujungti įvairių lygių, padalinių strateginius planus.
 • Nustatyti lėšų poreikį ir stebėti jį.
 • Apibrėžti rodiklius, kuriais matuojamas tikslų įgyvendinimas.
 • Nustatyti rodiklių tarpusavio sąsajas ir vienų rodiklių įgyvendinimo įtaką kitiems rodikliams.
 • Stebėti tikslų įgyvendinimą atsakomybių lygyje.
 • Stebėti planų įgyvendinimą naudojant ataskaitas ir grafikus bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais.

Strateginio planavimo dokumentai:

 • Regiono plėtros planai.
 • Savivaldybių strateginiai plėtros planai.
 • Savivaldybių strateginiai veiklos planai.
 • Sektorinės analizės.
 • Organizacijų strateginiai veiklos planai.