Aprašymas:

Bendrasis vertinimo modelis – kokybės vadybos metodas, padedantis viešojo sektoriaus organizacijai tobulinti savo veiklą. Diegimo metu organizacijos darbuotojai atlieka organizacijos veiklos ir valdymo vertinimą. Atliktas vertinimas leidžia nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas ir palyginti gautus rezultatus su kitomis organizacijomis (dalinantis gerąja patirtimi).

Šio modelio pagrindas yra devyni kriterijai, kurie leidžia įvertinti organizacijos veiklos rezultatus. Penki kriterijai (lyderystė, strategija ir planavimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, partnerystė ir ištekliai, procesų ir pokyčių vadyba) leidžia įvertinti organizacijoje vykdomus procesus, kurie gali padėti užtikrinti kokybės valdymą. Likę keturi (į klientą/pilietį orientuoti rezultatai, žmogiškieji rezultatai, visuomenės rezultatai, pagrindinės veiklos rezultatai) leidžia įvertinti organizacijos veiklos rezultatus.

BVM privalumai:

 • Gaunamas įrodymais pagrįstas vertinimas.
 • Nustatoma organizacijos veiklos kryptis ir tobulintinos veiklos.
 • Vertinama pagal visoje Europoje pripažintus kriterijus.
 • Atskleidžiama sąsaja tarp tikslų, strategijų ir procesų.
 • Užtikrinamas labiausiai keistinų veiklos sričių tobulinimas.
 • Sudaromos galimybės įžvelgti gerąją patirtį ir vėliau ja dalytis tiek pačioje organizacijoje, tiek su kitomis organizacijomis.
 • Skatinami darbuotojai, įtraukiant juos į organizacijos veiklos tobulinimo procesą.
 • Sudaroma galimybė integruoti įvairias veiklos kokybės skatinimo iniciatyvas į įprastus veiklos procesus.

BVM atlieka keturias pagrindines funkcijas:

 • Nustato unikalias viešojo sektoriaus organizacijų savybes.
 • Veikia, kaip priemonė vadovams, norintiems patobulinti organizacijų veiklą.
 • Jungia įvairius kokybės vadybos metodus.
 • Leidžia sugretinti viešojo sektoriaus organizacijas.

Diegimo etapai:

 • Paskiriami įsivertinimo grupės nariai.
 • Organizuojami mokomieji seminarai įsivertinimo grupės nariams.
 • Atliekamas individualus vertinimas pagal 9 kriterijus.
 • Aptariami įsivertinimo duomenys konsensuso seminaro metu.
 • Parengiamas veiklos tobulinimo priemonių planas.